Sortiment

Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě STŘIHY OTYLKA. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


E-shop nepodléhá zákonu o EET - nepřijímá hotovost, ani neumožňuje platby kartou. Osobní odběr zboží je možný pouze  po předchozí platbě zboží na bank. účet.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.strihy.eu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.


  Nakupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 • Při překročení data splatnosti účtujeme penále z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky

 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.strihy.eu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ke způsobu uzavírání smluv prostřednictvím webových aplikací uvádíme, že nabídku prodávajícího na webových stránkách nelze považovat z právního hlediska za návrh k uzavření smlouvy, a to pro nedostatečnou adresnost. Návrhem k uzavření smlouvy je tedy až objednávka spotřebitele s tím, že proces uzavírání kupní smlouvy je dokončen okamžikem, kdy potvrzení objednávky ze strany prodejce je doručeno kupujícímu – spotřebiteli (nejčastěji je toto potvrzení zasíláno elektronickou poštou). Pokud dojde k uzavření smlouvy tímto způsobem, jedná se tedy o uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit.

  Reklamace:

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.strihy.eu a právním řádem platným v České republice.

 • Dále viz. reklamační řád.

Odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení zboží ):

 • Kupující má právo ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku 2014, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání ). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

  • podle § 1832 při odstoupení od smlouvy je povinnost vrátit náklady na dopravu zaplacené spotřebitelem za dodání zboží,  pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží

Kupující však nemůže odstoupit podle § 1837 písm.d)

 • "O dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu", například střihy na míru, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího ve stanoveném termínu. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ( viz. Ochrana osobních údajů ).

 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 • Prodávající má právo od kupní smlouvy ( závazné objednávky ) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem ( bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího:

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení:

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.strihy.eu.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2014

Dodací podmínky:

 • Objednávku lze před odesláním zboží stornovat. Vzhledem k množství vyřizovaných objednávek žádáme zákazníky o žádost o storno objednávky na e-mail: strihy.otylka@atlas.cz

 • Zpracovaná zakázka je odesílána zákazníkovi do 10 pracovních dnů po zaplacení a dodání tělesných rozměrů.

 • Kupující má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku strono poplatek činí 20%. Tato žádost musí mít písemnou formu a bude zaslána elektronickou formou na e-mail: strihy.otylka@atlas.cz. Pokud bylo zboží již zaplaceno bankovním převodem, bude odpovídající částka odeslána do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti na bankovní účet, ze kterého byla zaplacena, pokud kupující v žádosti o zrušení objednávky nezažádá o zaslání na jiné číslo bankovního účtu.

Cena zboží:

 • Obsahuje prodejní cenu bez daně z přidané hodnoty až do oznámení změny. V ceně zboží není započítáno poštovné a balné. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

Dodací podmínky vstupují v platnost dne 1.4.2014. Změny dodacích podmínek vyhrazeny.

Platební podmínky:

 • Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti.

 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při elektronickém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

 

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky byly zpracován dle Občanského zákoníku a vztahují se na zboží internetového obchodu www.strihy.eu. Ke každému zboží je přikládán, nebo zaslám elektronickou cestou daňový doklad, který může sloužit zároveň jako záruční list. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který doklad vystavil. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Ochrana osobních údajů:

 • Provozovatel internetového obchodu www.strihy.eu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle Mařízení GDPR zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 • Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací.

 •  

  Příloha:

  Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - ke stažení zde

  Reklamační list - ke stažení zde


Provozovatel:

Dagmar Marková

Nerudova 939/44

37004 České Budějovice

IČO: 70664676
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně