Sortiment

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby)

Zákazník má právo do 14 dní odstoupit od smlouvy, nemůže odstoupit od smouvy na zboží upravené podle jeho požadavku v souladu s ustanovením: § § 1837 písm.d) NOZ. V sortimentu zboží se jedná o střihy podle mír a požadavků zákazníka.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1.Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2.Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

3.Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4.Výrobek byl poškozen působením živlů.

5.Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

 

Postup při reklamaci :

1.Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2.Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.

3.Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle podmínek pro internetový prodej v novém  OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 2014 právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.

Podmínky pro navrácení zboží či služeb:  

  • Zákazník má právo do 14 dní odstoupit od smlouvy, nemůže odstoupit od smouvy na zboží upravené podle jeho požadavku v souladu s ustanovením: § 1837 písm.d) NOZ. V sortimentu zboží se jedná o střihy na zakázku podle mír a požadavků zákazníka.
  • Podle § 1818 odstoupení od smlouvy spotřebitel nemusí nijak odůvodňovat, nebyl-li spotřebitel o právu na odstoupení od smlouvy při jejím uzavření poučen, prodlužuje se lhůta o jeden rok.
  • Podle § 1832 při odstoupení od smlouvy je povinnost vrátit náklady na dopravu zaplacené spotřebitelem za dodání zboží,  pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který si spotřebitel mohl zvolit.

Záruční podmínky:

Délka záruky je u výrobků 24 měsíců a u služeb (střihy na zakázku) 6 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě daňového dokladu.

Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně  ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie daňového dokladu a přesný popis závad a četnost výskytu.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
1. Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz. dopravní informace).
2. Zboží bylo poškozeno živly.

3. U střihů:

  • nedodržením správného způsobu měření postavy dle dodaného návodu
  • nesprávným použitím střihů a nedodržení postupů při šití

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ tzv. REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Postup při reklamaci :

 

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

 

2. Zboží zašlete jako doporučenou či obyčejnou zásilku na naši adresu. Při  odstoupení od smlouvy i reklamaci je povinnost vrátit náklady na dopravu zaplacené spotřebitelem za dodání zboží,  pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který si spotřebitel mohl zvolit.

 

3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a  daňový doklad můžete poslat elektronickou cestou na adresu: strihy.otylka@atlas.cz

.

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 


Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 2.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Příloha:

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy na vyžádání- strihy.otylka@atlas.cz

Reklamační list na vyžádání - strihy.otylka@atlas.cz

 

 
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně